EULEX Kosowo. Na misje pojedzie więcej policjantów, zmiany kontyngentów będą dłuższe

Polska udzieli dodatkowego wsparcia misji UE EULEX Kosowo. Fot. Policja

Polska udzieli dodatkowego wsparcia misji UE EULEX Kosowo. Fot. Policja

Polska udzieli dodatkowego wsparcia misji UE EULEX Kosowo poprzez utworzenie Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. MSWiA przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie.

Polska Policja uczestniczy w działaniach misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie od samego początku jej utworzenia, tj. od 2008 r. Podstawą uczestnictwa Policji w działaniach misji była uchwała Nr 255/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. Rady Ministrów w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX Kosowo, którą zmieniono uchwałą Nr 64/2014 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX Kosowo.

W ramach polskiego kontyngentu policyjnego dotychczas do Kosowa delegowano ok. 3900 policjantów, z czego większość w ramach dwudziestu dziewięciu zmian Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Aktualnie w Kosowie przebywa 95 policjantów służących w JSPP oraz 6 ekspertów policyjnych realizujących zadania na rzecz wyjaśnienia zbrodni wojennych z czasu konfliktu w Kosowie.

Polski kontyngent policyjny jest największym narodowościowym komponentem EULEX-u. Na ok. 340 członków międzynarodowego składu osobowego misji – 101 to polscy policjanci. Oficer polskiej Policji jest Szefem Pionu Operacyjnego Misji EULEX.

Czytaj też:

Interpelacja poselska ws. dodatku do emerytury za służbę z narażeniem życia i zdrowia

Polska udzieli dodatkowego wsparcia misji EULEX Kosowo

Strona polska w wyniku roboczych negocjacji wyraziła gotowość dodatkowego wsparcia działań misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie poprzez utworzenie Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji i wysłanie jej w rejon działania misji w przypadku potrzeby wynikającej z działań specjalnie powołanego przez Unię Europejską organu sprawiedliwości do osądzenia sprawców zbrodni wojennych z czasów konfliktu w Kosowie. Został przygotowany projekt porozumienia technicznego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a władzami misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie w sprawie utworzenia RJSPP.

Jak podkreślają projektodawcy, zmiana uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie, EULEX Kosowo, wynika zatem z konieczności wsparcia misji i wymiaru sprawiedliwości Kosowa w związku z planowanymi działaniami mającymi na celu osądzenie sprawców zbrodni wojennych z czasów konfliktu w Kosowie. Działania te, w ocenie międzynarodowych obserwatorów (ekspertów), mogą spowodować znaczny wzrost napięć społecznych i doprowadzić do wybuchu zamieszek na terenie Kosowa, a tym samym do destabilizacji obecnego stanu bezpieczeństwa w regionie Bałkanów Zachodnich.

Rezerwowa Jednostka Specjalna Polskiej Policji

Zaproponowane przez Polskę wsparcie polegałoby na utworzeniu i wysłaniu w rejon działania misji Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, w skład której weszłoby od 90 do 100 osób (§ 1 pkt 1 projektu uchwały). Zadania Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji byłyby takie same jak Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, z wyłączeniem zadań przewidzianych dla komponentu antyterrorystycznego. Osoby wchodzące w skład Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji zostałyby delegowane do Kosowa na okres do 4 miesięcy w zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej na terenie działania misji (§ 1 pkt 2 lit. b projektu uchwały).

Czytaj też:

Funkcjonariusze OPP w Szczecinie szkolili się na poligonie wojskowym

Wydłużenie czasu trwania zmiany kontyngentu

Ponadto w projekcie uchwały zaproponowano wydłużenie z 6 do 12 miesięcy czasu trwania zmiany kontyngentu w odniesieniu do Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie (§ 1 pkt 2 lit. a projektu uchwały). Projektodawcy uzasadniają to tym, że przyjęty w uchwale 6-cio miesięczny czas trwania zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest niedostosowany do potrzeb i zadań misji oraz możliwości logistycznych Policji.

Tłumaczą to tym, że policjanci po przybyciu na teren działania mandatu misji przechodzą różnego rodzaju szkolenia przygotowujące ich do realizacji zadań, poznają teren działania i specyfikę wykonywanych zadań, ponadto wykorzystują przysługujące im urlopy, co łącznie powoduje, że efektywny czas służby na misji przy 6-cio miesięcznym okresie delegowania jest bardzo krótki, a konieczność dokonywania częstych rotacji zmniejsza efektywność działań jednostki przy jednoczesnym generowaniu znacznych kosztów ekonomicznych wynikających z konieczności przeprowadzenia badań i szczepień oraz wyposażenia nowego stanu osobowego, jak również kosztów transportu w i z rejonu działania.

Koszty rotacji będą niższe

Jak się okazuje, przyjęte w ostatnim czasie procedury akceptacji i weryfikacji funkcjonariuszy Policji, którzy mają być delegowani do służby w kontyngentach policyjnych mają wpływ na wydłużenie czasu przygotowania kolejnych rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. W praktyce czynniki te powodują potrzebę przedłużania czasu delegowania każdej zmiany o około trzy miesiące. Proponowane rozwiązanie w sposób bezpośredni wpłynie na powstanie oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby rotacji w określonym czasie.

Przepisy obejmą policjantów aktualnie będących na misji

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących podmiotowego zakresu obowiązywania przepisów uchwały w zakresie projektowanego przepisu § 6 pkt 1 zaproponowano, iż przepis ten odnosi się również do osób delegowanych w składzie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w dniu wejścia w życie uchwały.

Zgodnie z art. 145a ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) delegowanie do pełnienia służby poza granicami państwa oraz przedłużenie czasu delegowania policjanta w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej następuje za pisemną zgodą policjanta. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa policjant wyrażając zgodę na delegowanie, przedłużenie okresu delegowania składa oświadczenie, w którym wskazuje, że zna czas i warunki delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym oraz charakter przewidywanych do wykonania zadań.

Ponadto zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia policjantowi delegowanemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można, w związku z tym samym delegowaniem, przedłużyć czas delegowania na łączny okres do dwóch lat, a policjantowi zajmującemu stanowisko we władzach misji pokojowej na łączny okres do trzech lat – na pisemny wniosek organu organizacji międzynarodowej, któremu został podporządkowany kontyngent policyjny lub z urzędu, gdy uzasadnia to interes służby.

Nieocenione doświadczenie

Projektodawcy podkreślają, że polscy policjanci wyjeżdżający do Kosowa podczas realizacji zadań mandatowych misji mają możliwość uzupełnienia swoich praktycznych umiejętności zwłaszcza w zakresie zabezpieczania ładu i porządku publicznego, działania pododdziałów zwartych w zagrożeniu, zatrzymywania i konwojowania niebezpiecznych sprawców przestępstw, w tym członków zorganizowanych grup przestępczych oraz osób w związku z podejrzeniem dokonania zbrodni wojennych z czasu konfliktu w Kosowie.

Czytaj też:

Wspólne ćwiczenia OPP w Łodzi i Zespołu Konnego Policji z Tomaszowa Mazowieckiego [ZDJĘCIA]

Misja to też ryzyko

Do zagrożeń i negatywnych skutków delegowania policjantów projektodawcy zaliczają możliwość utraty zdrowia, a nawet życia przez delegowanych policjantów w związku z podejmowanymi działaniami podczas zabezpieczania protestów lub tłumienia zamieszek z udziałem wrogo nastawionego tłumu, a także działanie w stresie w poczuciu zagrożenia oraz rozłąkę z najbliższymi.

Ze względu na działania specjalnie powołanego przez Unię Europejską organu sprawiedliwości, może wystąpić wzrost napięć społecznych, w wyniku których może wzrosnąć poziom zagrożenia bezpieczeństwa personelu misji, w tym polskich policjantów aktualnie przebywających w Kosowie (JSPP i eksperci). Podjęte przez misję działania polegające na wzmocnieniu policyjnych sił międzynarodowych stacjonujących w Kosowie, poprzez utworzenie łącznie trzech dodatkowych jednostek specjalnych policji (FPU), mają na celu utrzymanie stanu bezpieczeństwa w Kosowie na aktualnym poziomie.

Przewidywany koszt związany z przygotowaniem, umundurowaniem, wyposażeniem oraz wypłatą należności pieniężnych wynikających z delegowania osób wchodzących w skład Rezerwowej Jednostki Specjalnej Polskiej Policji wyniesie ok. 1.150.000 PLN.

Czytaj też: 20 lat w prewencji. Nie dostanie wyższej emerytury, bo nie pełnił służby w warunkach zagrażających życiu

Download (PDF, 203KB)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o